Algemene Voorwaarden
Lionsclub Abcoude – Baambrugge

 

Artikel 1. Definities 


 1. Lionsclub Abcoude – Baambrugge is een  vereniging die zich ten doel stelt  dienstbaar te zijn aan de lokale gemeenschap. 
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de Diensten van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en Klant, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website  www.lions-abcoude-baambrugge.nl. 

  Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 


  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en  Lionsclub Abcoude – Baambrugge gesloten Overeenkomsten waarbij  Lionsclub Abcoude – Baambrugge Diensten aanbiedt of producten levert. 
  2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met  Lionsclub Abcoude – Baambrugge overeengekomen. 
  3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
  4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

   Artikel 3. De Overeenkomst 


   1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
   2. De Klant kan contact opnemen met  Lionsclub Abcoude – Baambrugge via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. 
   3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. 
   4. Als  Lionsclub Abcoude – Baambrugge een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
   5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij  Lionsclub Abcoude – Baambrugge deze schriftelijk bevestigt. 
   6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge. 

    Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst 


     

    1.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
    2. Lionsclub Abcoude – Baambrugge heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
    3. Bij het inschakelen van derden zal  Lionsclub Abcoude – Baambrugge de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge worden doorbelast aan Klant. 
    4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge zijn verstrekt, heeft  Lionsclub Abcoude – Baambrugge het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. 
    5. De Klant draagt er zorg voor dat  Lionsclub Abcoude – Baambrugge zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
    6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant  Lionsclub Abcoude – Baambrugge hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

     Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 


     1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
     2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden. 
     3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
     4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

      Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 


      1.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  Lionsclub Abcoude – Baambrugge goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits  Lionsclub Abcoude – Baambrugge Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 
      2. Voorts is  Lionsclub Abcoude – Baambrugge bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
      3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is  Lionsclub Abcoude – Baambrugge gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

       Artikel 7. Herroepingsrecht en retournering Producten 


       1.  Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 
       2. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 
       3. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval  Lionsclub Abcoude – Baambrugge de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 
       4. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 
       5. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
        1.  Het Product heeft ontvangen; 
        2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; 
        3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of 
        4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode. 
       6.  Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal  Lionsclub Abcoude – Baambrugge het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. 
       7. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 
       8. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt  Lionsclub Abcoude – Baambrugge dit dan ook na te laten. 
       9. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze. 
       10. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant. 
       11. Lionsclub Abcoude – Baambrugge is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden. 
       12. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt  Lionsclub Abcoude – Baambrugge onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

        Artikel 8. Annulering 


        1. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

         Artikel 9. Kosten, honorering en betaling 


         1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
         2.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
         3.  Betaling geschiedt via Mollie. 
         4.  Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt  Lionsclub Abcoude – Baambrugge geen verzendkosten. 
         5.  Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
         6.  De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge mede te delen. 
         7.  Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
         8.  Indien  Lionsclub Abcoude – Baambrugge besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

         Artikel 10. Verzending en bezorging 


         1.  Op het moment dat de bestelling door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is ontvangen, stuurt  Lionsclub Abcoude – Baambrugge de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is in beginsel . 
         2.  Indien  Lionsclub Abcoude – Baambrugge de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat. 
         3.  De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd. 
         4.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit  Abcoude of Baambrugge. 
         5.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen. 
         6.  Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
         7.  Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens  Lionsclub Abcoude – Baambrugge het recht om:  
          1.  Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen; 
          2.  Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits  Lionsclub Abcoude – Baambrugge hieraan redelijkerwijs kan voldoen; 
          3.  Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd; 
          4.  De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of 
          5.  De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst. 
         8.  De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge niet gevergd kan worden, dan wel indien  Lionsclub Abcoude – Baambrugge tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen. 
         9.  Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is  Lionsclub Abcoude – Baambrugge gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren. 

           Artikel 11. Overmacht 


           1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
           2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van  Lionsclub Abcoude – Baambrugge, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
           3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
           4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  Lionsclub Abcoude – Baambrugge overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die  Lionsclub Abcoude – Baambrugge heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

              Artikel 12. Garantie 


              1. Lionsclub Abcoude – Baambrugge geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

               Artikel 13. Reclames


               1.  Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 
               2.  Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan  Lionsclub Abcoude – Baambrugge te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
               3.  Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij  Lionsclub Abcoude – Baambrugge overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel. 

                Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens


                1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 
                2.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat  Lionsclub Abcoude – Baambrugge enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij  Lionsclub Abcoude – Baambrugge tot verwijdering van zijn persoonsgegevens. 

                 Artikel 15. Intellectueel eigendom


                 1.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. 
                 2.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge van gegevens. Klant zal  Lionsclub Abcoude – Baambrugge vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

                  Artikel 16. Klachtenregeling


                  1.  Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan . De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door  Lionsclub Abcoude – Baambrugge in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 
                  2.  Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

                   Artikel 17. Identiteit van Lions Abcoude – Baambrugge 


                   1.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is bij de KvK geregistreerd onder nummer  40479944 en draagt btw-identificatienummer  nvt.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is gevestigd aan  Rijksstraatweg 135 (1396 JK) te  Baambrugge. 
                   2.  Lionsclub Abcoude – Baambrugge is per e-mail te bereiken via  abcoude.baambrugge@lions.nl of middels de Website  www.lions-abcoude-baambrugge.nl en telefonisch op  nvt. 

                    Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


                    1.  Op de rechtsverhouding tussen  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 
                    2.  Alle geschillen die tussen  Lionsclub Abcoude – Baambrugge en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft. 

                     TNXTO Samenwerken voor het goede doel

                     Spring naar toolbar